Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Tecnico Especialista de Laboratorio Asturias
-Tecnico Especialista de Laboratorio Barcelona
-Tecnico Especialista de Laboratorio Sevilla

Oposiciones » Oposiciones Sanitaria INSALUD, Sanidad » Oposiciones a Tecnico especialista en Laboratorios » Oposicio a Tecnic especialista de Laboratori Hospitalari ICS (Solo preparan a alumnos de Barcelona)

Oposiciones Aula Tutor Barcelona (Solo preparan a alumnos de Cataluña)

Oposicio a Tecnic especialista de Laboratori Hospitalari ICS (Solo preparan a alumnos de Barcelona)

Nombre : Aula Tutor Barcelona (Solo preparan a alumnos de Cataluña)
Tfno. : 902 200 344 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar
Lo sentimos, en estos momentos esta oposición no está disponible en BuscaOposiciones


¡¡¡ Buscaoposiciones te ayuda!!!


Valoración de Buscaoposiciones
"Prepara la oposición a técnico especialista de laboratorio hospitalario"

Por Ainhoa Murgia

Información de la institución

 

El centro Aula Tutor Barcelona lleva varios años impartiendo cursos para preparar las oposiciones a la administración pero también cuenta con cursos de carácter profesional sobre diversas especialidades y con los de acceso a ciclos de Grado Superior y obtención de la ESO.

Modalidad de impartición

Este curso es semipresencial.

Ciudad

Barcelona.

Dirigido a

La oposición pueden realizarla aquellas personas que tienen un nivel de catalán intermedio, el B, y un título de grado superor de Formación Profesional de la rama sanitaria.

Empleabilidad

Normalmente hay cada año Oposicio a Tecnic especialista de Laboratori Hospitalari ICS tanto para nuevos trabajadores como de promoción interna. Algunas plazas son reservadas para personas con discapacidad.

Salario esperado

Al año se pueden ganar entre 13.000 y 15.500 euros.

Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com

Consultas al centro

Buenas tardes.

Quería que me informaran sobre la Oposición a Técnico especialista de Laboratorio Hospitalario ICS. Estoy interesada en presentarme a ella lo antes posible.

Saludos.

Aula Tutor Barcelona (Solo preparan a alumnos de Cataluña) por noelia en Barcelona


Oposicio a Tecnic especialista de Laboratori Hospitalari ICS (Solo preparan a alumnos de Barcelona)


Está dirigido a...

aquellas personas que cumpliendo con los requisitos, deseen superar con éxito las Oposicio a Tecnic especialista de Laboratori Hospitalari ICS

Requisitos de la Oposición

- Titulació: Formació professional de segon grau, branca sanitària, tècnic de laboratori, o bé el d'ATS/DUI especialista en anàlisis clíniques.

- Nivell de català exigit: nivell intermedi de català (certificat B)

Temario de la Oposición

Normativa legal administrativa

Tema 1 El Servei Català de la Salut. L Institut Català de la Salut. Estructura directiva de les institucions hospitalàries.

Tema 2 Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: drets i deures.

Tema 3 El Pla de salut de Catalunya. Principis generals i específics per a aquesta categoria.

Tema 4 Diàlisi. Osmosi i difusió.

Tema 5 Cromatografia. Tipus de cromatografia. Aplicacions.

Tema 6 Electroforesi. Fonament. Concepte d intensitat. Voltatge i resistència.

Tema 7 Absorbància i transmitància. Llei de Beer. Ús de blancs, patrons i coure de calibratge. Cubetes: característiques i maneig.

Tema 8 Dilucions: molaritat, molalitat, normalitat.

Tema 9 Automatització de laboratori clínic. Analitzadors automàtics.

Tema 10 Compte en càmera. Tipus de càmera i de pipetes que s han d utilitzar. Cura i neteja.

Tema 11 Compte electrònic d hematies i de leucòcits. Funcionament. Maneig i curs dels autoanalitzadors en hematologia.

Tema 12 Compte de plaquetes. Mètode en càmera i electrònic.

Tema 13 Velocitat de sedimentació.

Tema 14 Preparació d extensions. Tincions policromes (Wright, etc.). Tinció i compte de leucòcits.

Tema 15 Mostres de sang per a proves de coagulació. Anticoagulants.

Tema 16 Mostres de sang per a proves de bancs de sang. Proves en porta: ABO i Rh.

Tema 17 Prova de Coombs directa i indirecta.

Tema 18 Identificació d anticossos irregulars.

Tema 19 Tincions bacterianes. Mecanismes d acció dels colorants. Mètode de Gram. Coloracions simples.

Tema 20 Tipificació bioquímica. Estudi de les activitats biològiques dels bacteris. Requeriments nutritius, hidrats de carboni.

Tema 21 Medis de cultiu dels bacteris. Preparació de medis de cultiu: líquids i sòlids.

Tema 22 Aïllament i cultiu de bacteris anaerobis i aerobis. Antibiograma. Preparació i realització. Lectura. Diagnòstic dels virus en el laboratori.

Tema 23 Higiene laboral i risc professional.

Descripción Pruebas Selectivas

* Fase d oposició

1r exercici: Consistirà en la resolució d un test i/o supòsits pràctics relatius al contingut del temari

2n exercici: El segon exercici consta de dues proves.
- Primera prova: És la prova de coneixements de llengua catalana, en el cas de no acreditar el nivell B de català.
- Segona prova: Examen de coneixements de llengua castellana (Exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

3r exercici: de caràcter voluntari i no eliminatori.
Consistirà en una entrevista personal que versarà sobre la trajectòria professional de les persones aspirants en relació amb el contingut funcional de les places objecte de convocatòria


* Fase de concurs
El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat l oposició.

Barem de mèrits

1. Formació acadèmica adreçada a tècnics especialistes de formació professional de segon grau, branca sanitària, especialitat de laboratori (fins a un màxim de 7,50 punts).
a) Obtenció d excel•lent en l àrea tecnològica o pràctica: 7,50 punts.
b) Obtenció de notable en les mateixes àrees: 6,00 punts.

2. Cursos de perfeccionament professional (fins a un màxim de 12,5 punts).
Amb caràcter general, el contingut dels cursos de perfeccionament han d estar adreçats a tècnics especialistes en laboratori i ha de tenir relació directa amb el contingut funcional del tipus de places per les quals es concursa (hospitalària).
Per cada hora dels cursos dels apartats 2.1 i 2.2: 0,02 punts, fins a un màxim de 200 hores per cada curs.
2.1. Cursos de perfeccionament autoritzats i/o organitzats pel Ministeri d Educació i Ciència, pel departament corresponent de les comunitats autònomes, per universitats, escoles professionals, entitats gestores d institucions sanitàries de la Seguretat Social, organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut, entitats nacionals o estrangeres acreditades per a la docència (segons les lleis dels seus països).
2.2. També es valoraran els cursos de perfeccionament organitzats per les escoles professionals i/o les associacions professionals, sempre que estiguin finançats, autoritzats i/o acreditats pel Ministeri d Educació i Ciència, pel departament corresponent de les comunitats autònomes, per universitats, entitats gestores d institucions sanitàries de la Seguretat Social o organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut.
2.3 Cursos a distància.
Amb caràcter general, tots els cursos a distància s hauran d ajustar al que estableixen els apartats 2.1 o 2.2 d aquest barem, i la seva valoració serà la següent:
Els cursos a distància que requereixen presentar-se i superar una prova presencial final es valoraran amb una puntuació de 0,01 punts per cada hora, fins a un màxim de 200 hores per cada curs.
Els cursos a distància que no s ajustin al que preveu el paràgraf anterior es valoraran amb una puntuació de 0,50 punts per cada curs d una durada no inferior a 100 hores.

3. Experiència professional (fins a un màxim de 22,50 punts).
3.1 Serveis prestats com a tècnic/a especialista en laboratori.
Als efectes d aquest barem, els serveis prestats en un mateix període de temps només es podran valorar una vegada.
a) En institucions sanitàries de la Seguretat Social.
Per cada mes de treball: 0,10 punts.
Addicionalment, quan els serveis prestats a què fa referència el paràgraf anterior siguin en institucions hospitalàries.
Per cada mes de treball: 0,10 punts.
b) En institucions sanitàries dependents d administracions públiques que no siguin les de la Seguretat Social (fins a un màxim de 8,00 punts).
Per cada mes de treball: 0,03 punts.
Addicionalment, quan els serveis prestats a què fa referència el paràgraf anterior siguin d institucions hospitalàries.
Per cada mes de treball: 0,03 punts.
c) En institucions sanitàries que formen part del sistema sanitari públic de Catalunya segons la seva vinculació amb el Servei Català de la Salut, condicionant la valoració a la data inicial de vinculació de la institució amb el Servei Català de la Salut (fins a un màxim de 8,00 punts).
Per cada mes de treball: 0,03 punts.
Addicionalment, quan els serveis prestats a què fa referència el paràgraf anterior siguin en institucions hospitalàries.
Per cada mes de treball: 0,03 punts.

4. Altres activitats relacionades amb les tasques pròpies de tècnic/a especialista en laboratori (fins a un màxim de 7,5 punts).
4.1 Treballs científics publicats, beques, participació en congressos i/o taules rodones, aportacions a reunions científiques, valorats lliurement pel tribunal, fins a un màxim de 2,50 punts.
4.2 Activitat de caràcter docent en cursos sanitaris autoritzats i/o organitzats per escoles professionals, pel Departament de Salut, per entitats gestores d institucions sanitàries de la Seguretat Social i per organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut, valorada lliurement pel tribunal, fins a un màxim de 2,50 punts.
4.3 Activitat de caràcter docent en les pràctiques de formació dels tècnics especialistes en els centres assistencials. La certificació l han de fer les escoles professionals, fins a un màxim de 2,50 punts.
Per cada mes: 0,10 punts.

5. Coneixements de llengua catalana.
Certificat superior al de coneixements de nivell intermedi de català (certificat B) de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Presidència, o equivalent: 2,00 punts.

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Tecnico Especialista de Laboratorio Asturias
Tecnico Especialista de Laboratorio Barcelona
Tecnico Especialista de Laboratorio Sevilla

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Auxiliar Administrativo (Solo preparan a alumnos de Vizcaya)

Centro : Titulae
Modalidad : Presencial. SemiPresencial.


POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
Servicio de Alertas
Recibe información sobre oposiciones similares Contacta con nosotros
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas