Temario Oposiciones COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI. EDUCACIÓ FÍSICA. TEMARI VOL. I.

Usted se encuentra en Oposiciones » Temarios Oposiciones » Temarios Oposiciones Profesores Educación Secundaria » Temarios Oposiciones a Profesores de Educacion Fisica (Educacion Secundaria) » Temario Oposiciones COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI. EDUCACIÓ FÍSICA. TEMARI VOL. I.

Temario Oposiciones COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI. EDUCACIÓ FÍSICA. TEMARI VOL. I.

TEMARIO OPOSICIONES COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI. EDUCACIÓ FÍSICA. TEMARI VOL. I.

Editorial CEP
328 pág.
Precio: 43,00 €


ISBN: 9788468131467 (16/02/2012)

Entrega: de 1 a 4 días hábiles contra reembolso por servicio urgente.
Precio total Serie Completa : 129,01 €
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.

INDICE

PRESENTACIÓ

INTRODUCCIÓ

TEMA 1
EPISTEMOLOGIA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA: EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS CONCEPCIONS I DEL SEU OBJECTE D'ESTUDI

TEMA 2
L'EDUCACIÓ FÍSICA EN EL SISTEMA EDUCATIU. HISTÒRIA I EVOLUCIÓ DE LES FUNCIONS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA. EVOLUCIÓ DEL MODEL CURRICULAR DE L'EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR

TEMA 3
LES TAXONOMIES D'OBJECTIUS I EL SEU VALOR DIDÀCTIC. TAXONOMIES DE L'ÀMBIT MOTOR: APLICACIONS PRÀCTIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE EN EDUCACIÓ FÍSICA

TEMA 4
ELS CONTINGUTS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA: EVOLUCIÓ I CORRENTS QUE HAN ORIGINAT. VALOR I TRACTAMENT EDUCATIU QUE HAN REBUT ELS CORRENTS MÉS ESTESOS

TEMA 5
LA COEDUCACIÓ I IGUALTAT DELS SEXES EN EL CONTEXT ESCOLAR. ESTEREOTIPS I ACTITUDS SEXISTES EN EDUCACIÓ FÍSICA: TRACTAMENT EDUCATIU A TRAVÉS DELS OBJECTIUS, CONTINGUTS, METODOLOGIA I ACTIVITATS D'ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

TEMA 6
ADAPTACIONS CURRICULARS I EDUCACIÓ FÍSICA. L'ATENCIÓ I TRACTAMENT DE LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS EN ELS ELEMENTS D'ACCÉS AL CURRÍCULUM I EN ELS SEUS ELEMENTS BÀSICS (OBJECTIUS, CONTINGUTS, CRITERIS D'AVALUACIÓ I METODOLOGIA)

TEMA 7
DESENVOLUPAMENT MOTOR: EL CREIXEMENT I L'EVOLUCIÓ DELS ASPECTES QUANTITATIUS I QUALITATIUS MÉS RELLEVANTS PER AL MOVIMENT HUMÀ EN L'EDAT ESCOLAR

TEMA 8
MESURAMENT I AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT MOTOR. TENDÈNCIES EN ELS ASPECTES QUE CAL AVALUAR. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS PER AL MESURAMENT I AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT MOTOR

TEMA 9
ESTRUCTURA DE L'EXERCICI FÍSIC. FORMA I TÈCNICA. ANÀLISI DELS ELEMENTS MECÀNICS, CINESIOLÒGICS I FUNCIONALS. REPERCUSSIONS EN L'EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR

TEMA 10
ELS SISTEMES NATURALS EN EDUCACIÓ FÍSICA. EVOLUCIÓ I ASPECTES TÈCNICS. APLICACIONS ACTUALS

TEMA 11
ELS SISTEMES ANALÍTICS EN EDUCACIÓ FÍSICA. EVOLUCIÓ I ASPECTES TÈCNICS. APLICACIONS ACTUALS

TEMA 12
ELS SISTEMES RÍTMICS EN EDUCACIÓ FÍSICA. EVOLUCIÓ I ASPECTES TÈCNICS. APLICACIONS ACTUALS

TEMA 13
LA CONDICIÓ FÍSICA: CONCEPCIÓ I EVOLUCIÓ DELS CORRENTS. SISTEMES DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONDICIÓ FÍSICA: CLASSIFICACIÓ, CARACTERÍSTIQUES I CONSIDERACIONS PER A LA SEVA APLICACIÓ EN L'ÀMBIT ESCOLAR DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

TEMA 14
PRINCIPIS BÀSICS PER AL DESENVOLUPAMENT ADEQUAT DE LA CONDICIÓ FÍSICA (CONTINUÏTAT, PROGRESSIÓ, INDIVIDUALITZACIÓ, ETC.)

TEMA 15
L'ESCALFAMENT: FONAMENTS I TIPUS. FUNCIONS: ESCALFAMENT I RENDIMENT, ESCALFAMENT I PREVENCIÓ DE LESIONS, ESCALFAMENT I APRENENTATGE. CRITERIS PER A L'ELABORACIÓ DE TASQUES D'ESCALFAMENT GENERAL I ESPECÍFIC

TEMA 16
LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES. CONCEPTE, CLASSIFICACIONS I EVOLUCIÓ. EVOLUCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT MOTOR DELS ALUMNES I LES ALUMNES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

TEMA 17
FACTORS QUE INTERVENEN EN EL TREBALL DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONDICIÓ FÍSICA: INTENSITAT, VOLUM; RECUPERACIÓ, DURADA I REPETICIONS

TEMA 18
L'ADAPTACIÓ DE L'ORGANISME A L'ESFORÇ EN L'ACTIVITAT FÍSICA. LA SÍNDROME GENERAL D'ADAPTACIÓ. REPERCUSSIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CONDICIÓ FÍSICA

TEMA 19
PROCESSOS ENERGÈTICS I ACTIVITAT FÍSICA: SISTEMES AERÒBIC I ANAERÓBIC

TEMA 20
LA RESISTÈNCIA COM A CAPACITAT FÍSICA BÀSICA. CONSIDERACIONS TEÒRIQUES. TIPUS DE RESISTÈNCIA. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT EN EL MARC ESCOLAR

TEMA 21
EL SISTEMA CARDIO-RESPIRATORI. ESTRUCTURA I FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL PERÍODE EVOLUTIU CORRESPONENT A L'ETAPA. CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS A LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA

 


+


POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.