Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Bomberos A Coruña
-Bomberos Álava
-Bomberos Albacete
-Bomberos Alicante
-Bomberos Almeria
-Bomberos Asturias
-Bomberos Ávila
-Bomberos Baleares
-Bomberos Barcelona
-Bomberos Burgos
-Bomberos Cantabria
-Bomberos Castellón
-Bomberos Ciudad Real
-Bomberos Córdoba
-Bomberos Cuenca
-Bomberos Girona
-Bomberos Granada
-Bomberos Guadalajara
-Bomberos Guipúzcoa
-Bomberos Huesca
-Bomberos Jaén
-Bomberos León
-Bomberos Lleida
-Bomberos Lugo
-Bomberos Madrid
-Bomberos Málaga
-Bomberos Murcia
-Bomberos Navarra
-Bomberos Palencia
-Bomberos Pontevedra
-Bomberos Salamanca
-Bomberos Segovia
-Bomberos Soria
-Bomberos Tarragona
-Bomberos Teruel
-Bomberos Toledo
-Bomberos Valencia
-Bomberos Valladolid
-Bomberos Vizcaya
-Bomberos Zamora
-Bomberos Zaragoza

Oposiciones » Oposiciones a Bomberos » Oposiciones a Bombers de la Generalitat de Cataluña » Oposiciones a Bomberos de la Generalitat de Cataluña y Ayuntamientos (solo preparan alumnos de Tarragona en Baix Ebre, Montsia i Terra Alta)

Educans Formació

Oposiciones a Bomberos de la Generalitat de Cataluña y Ayuntamientos (solo preparan alumnos de Tarragona en Baix Ebre, Montsia i Terra Alta)

Nombre : Educans Formació
Tfno. : 902 200 344 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar
Lo sentimos, en estos momentos esta oposición no está disponible en BuscaOposiciones


¡¡¡ Buscaoposiciones te ayuda!!!


Servicio de Alertas
Recibe información de nuevas oposiciones similares a
Oposiciones a Bomberos de la Generalitat de Cataluña y Ayuntamientos (solo preparan alumnos de Tarragona en Baix Ebre, Montsia i Terra Alta)
Llama al 902 200 344 o completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

*Campos obligatorios

Al ENVIAR este formulario estás aceptando expresamente las reglas de uso y nuestra política de protección de datos.

Oposiciones a Bomberos de la Generalitat de Cataluña y Ayuntamientos (solo preparan alumnos de Tarragona en Baix Ebre, Montsia i Terra Alta)

Valoración de Buscaoposiciones
"¿Quieres opositar a Bomberos de la Generalitat de Catalunya?"

Por Ana Rodríguez

Información de la institución

Educans Formació es un centro orientado a la formación de opositores, a través de una metodología propia,  para que puedan superar con éxito la prueba de concurso oposición para comenzar su trayectoria profesional dentro de la administración pública.

Modalidad de impartición

El curso para preparar las oposiciones de Bomberos de la Generalitat de Catalunya será impartido de forma semipresencial

Ciudad

El curso de Bomberos enfocado a las oposiciones de la Generalitat de Catalunya solo se impartirá a alumnos de Tarragona

Dirigido a

La oposición de Bombero de la Generalitat de Catalunya está dirigida a personas que reúnan los siguientes requisitos:

-Tener la nacionalidad española o de la Unión Europea

-Tener una edad comprendida entre los 16 años y no exceder los 35 años

- Titulación de Graduado Escolar, F.P. I o equivalente.

-No padecer enfermedad ni estar limitado física o psíquicamente impidiendo el desempeño de las funciones correspondientes

-No haber sido separado ni estar inhabilitado del servicio a la administración pública.

* El nivel lingüístico requerido para superar esta prueba será determinado por la Generalitat de Catalunya.

Empleabilidad

El concurso oposición a Bombero de la Generalitat de Catalunya, se valorara a través de 3 pruebas en base a un temario de 19 áreas, forma física, meritos adquiridos dentro del desempeño de la función pública y el nivel de catalán.

Salario esperado

El  puesto de Bombero de la Generalitat de Catalunya obtendrá un salario estipulado de 10.000-20.000 euros aproximadamente.

Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com


Oposiciones a Bomberos de la Generalitat de Cataluña y Ayuntamientos (solo preparan alumnos de Tarragona en Baix Ebre, Montsia i Terra Alta)


Está dirigido a...

Dirigido a: Aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos exigidos, deseen superar con exito las oposiciones a Bombers de la Generalitat de Catalunya

Requisitos de la Oposición

Per ser admesos en el procés selectiu, els candidats han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels Estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya . També podran ser admesos, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el cònjuge d’espanyol o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat de dret, i els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estigui separat de dret, siguin menors de 21 anys o més gran d’aquesta edat dependents.

b) Posseir el títol d’ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

c) Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.

e) Tenir més de 16 anys i no haver fet els 35 anys en la data de finalització de la presentació d’instàncies.

f) Declaració jurada o promesa manifestant que no està inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques ni està separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

h) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

Aquests requisits s’han de complir dins del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera.

Temario de la Oposición

General:

1) La constitució espanyola. Estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

2) Legislació. Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació del serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

Específic:

3) Física Tema 3

Física

Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia.

Tema 4

Física del foc

Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 5

Agents extintors

Agents extintors. Deinició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 6

Mecànica

Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.

Tema 7

Química

Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema 8

Risc químic

Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.

Tema 9

Hidràulica

Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 10

Mecànica vehicles

Motors dièsel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor.

Tema 11

Prevenció i protecció contra incendis

Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els ediicis: compartimentació i sectors d’incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.

Tema 12

Atenció sanitària

Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria.

Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 13

Construcció

Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics.

Tema 14

Construcció

Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions.

Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions.

Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 15

Electricitat

Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques.

Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 16

Cartografia

Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 17

Geografia física

Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori.

Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.

Tema 18

Coneixement del territori català

Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació.

Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 19

Meteorologia

Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.

Descripción Pruebas Selectivas

L oposició constarà de quatre fases:

Primera fase: oposició. Proves selectives, obligatòries i eliminatòries.

Primera prova: prova d’aptitud i de coneixements. Consta de tres exercicis:

a) Primer exercici: avaluació de l’aptitud.

Bateria de tests psicotècnics que avaluen les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de l’aspirant. Serà qualificada d’apte o no apte.

b) Segon exercici: qüestionari.

Consisteix a contestar un qüestionari no superior a 75 preguntes amb respostes alternatives sobre el contingut complet del programa de temes que figura a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

El temps per realitzar aquest exercici és d’1 hora i 30 minuts. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-ho és de 5 punts. El tribunal no haurà d’avaluar els exercicis dels aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte en el primer exercici. Cada resposta correcta tindrà el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuaran.

Les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.

c) Tercer exercici: coneixements de llengua catalana

Consta de dues parts:

1a: s’hi avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’una carta personal de 150 paraules com a màxim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats en grau adequat amb les funcions de les places objecte d’aquesta convocatòria.

2a: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

Queden exempts de la realització d’aquest exercici els aspirants que acreditin documentalment que estan en possessió del nivell B o superior atorgat per la Junta Permanent del Català o equivalent.

Segona prova: prova física .

Consisteix en la realització de cinc exercicis diferents:

Cursa llançadora

Flexió de braços

Tracció general

Circuit d’agilitat

Exercici aquàtic

És condició necessària per superar aquesta prova haver estat declarat apte/a a l’exercici aquàtic.

La puntuació de la prova física s’obtindrà dividint entre quatre la suma total de punts aconseguits en els exercicis de flexió de braços, tracció general, circuit d’agilitat i cursa llançadora. Correspondrà al tribunal fixar la puntuació mínima per superar la prova, la qual no pot ser inferior a cinc punts.

Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics.

Tercera prova : prova de conducció de vehicles pesants i lleugers.

Consisteixen en la realització d’exercicis pràctics que permetin avaluar de forma objectiva l’habilitat de les persones participants en la conducció de vehicles pesants i lleugers.

Les persones participants, per poder realitzar la prova de conducció de vehicles pesants, hauran d’estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C o equivalent. La qualificació d’aquesta prova serà de cero a 100 punts.

El contingut i les característiques de la prova les determinarà el tribunal i es faran públiques juntament amb les llistes del resultat de la primera prova de l’oposició.

Quarta prova: reconeixement mèdic.

Les persones participants s’hauran de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d’acreditar que no pateixen cap malaltia ni cap defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber/a.

Cinquena prova: avaluació psicològica.

Consistiran en la realització d’unes proves psicotècniques, orientades d’una banda a avaluar l’adequació de les característiques de la persona participant, en relació amb l’exercici de les funcions i de les tasques pròpies de la categoria de bomber/a i d’altra banda, a detectar trets psicopatològics o alteracions d ela personalitat que dificultin o impossibilitin l’exercici de les funcions de bomber/a.

Aquesta prova inclourà una entrevista personal per tal d’ampliar i contrastar l’adequació de la persona participant.

La qualificació d’aquesta prova serà d’apte/a o no apte/a.

Sisena prova: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

La prova consistirà en la realització d’una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d’aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

La qualificació de la prova és d’apte/a o no apte/a.

Podran quedar exemptes d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment davant el Tribunal, dins el termini de 10 dies a comptar de l’endemà de la publicació de les qualificacions de la quarta prova, estar en possessió d’un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’estat espanyol; del diploma d’espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a l’obtenció d’aquest; o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

La puntuació final d’aquesta fase d’oposició quedarà determinada per la divisió entre tres de la puntuació total resultant de la suma de les qualificacions obtingudes al segon exercici de la primera prova, la de la segona prova i la de la tercera prova.

Segona fase . Concurs.

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran exclusivament:

a) Els temps de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya com a bomber/a fins la data de publicació de la present convocatòria, d’acord amb els documents normalitzats que hauran d’adjuntar en la sol·licitud de participació. Es valora a raó de 0,03 punts per mes sencer treballat, considerant com un mes sencer, un període de 30 dies naturals, fins a un màxim de 2,5 punts. És condició indispensable per valorar els mèrits presentats que s’acreditin mitjançant un certificat de l’òrgan competent en matèria de personal del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. En l’esmentat certificat han de constar de forma expressa el règim jurídic, el vincle, el cos, la categoria i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria i les funcions concretes desenvolupades com a bomber/a.

b) El temps de serveis prestats en qualsevol altra Administració Pública com a bomber/a fins a la data de publicació de la convocatòria, d’acord amb els documents que hauran d’adjuntar en la sol·licitud de participació. Es valora a raó de 0,03 punts per mes sencer treballat, considerant com un mes sencer, un període de 30 dies naturals, fins a un màxim de 2,5 punts. El temps de serveis prestats, que el tribunal assimili parcialment amb els corresponents del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, es valora a raó de 0,02 punts per mes sencer treballat, considerant com un mes sencer un període de 30 dies naturals, fins a un màxim d’1 punt. És condició indispensable per valorar els mèrits esmentats que s’acreditin mitjançant un certificat de l’òrgan competent en matèria de personal. En la certificació haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de la persona que té competència per expedir el certificat, o el de l’òrgan en el qual delegui, així com la norma legal que els habilita, si escau, del Diari o del butlletí oficial.

c) El temps prestat com a bomber/a voluntari/ària de la secció activa o especial de la Generalitat de Catalunya, excepte els tres primers anys de permanència en les seccions esmentades del cos de bombers voluntaris. Es valora a raó de 0,01 punts per mes de permanència al cos de bombers voluntaris, considerant com un mes sencer un període de 30 dies naturals, fins a un màxim d’1,5 punts. En el còmput del temps de serveis prestats no es tindran en compte els períodes de suspensió temporals de funcions. És condició indispensable per valorar aquest mèrit que s’acrediti que compleix amb les obligacions establertes reglamentàriament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat, mitjançant un certificat de director/a general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en el qual ha de constar el temps prestat com a bomber/a voluntari/ària fins a la data de publicació de la convocatòria.

d) El temps de serveis prestats com a auxiliar forestal o auxiliar forestal conductor de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en el qual ha de constar el temps prestat en aquestes categories fins a la data de publicació de la convocatòria.

e) El temps de serveis prestats en el dispositiu operatiu de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en el qual ha de constar el temps prestat en aquestes categories fins a la data de publicació de la convocatòria.

f) Estar en possessió dels permisos de conducció, en vigor, d’acord amb la normativa aplicable, en la data de publicació de la convocatòria de les classes següents:

D es valorarà en 0,5 punts.

E + C es valorarà en 0,5 punts.

E + D es valorarà en 0,5 punts.

Aquest mèrit es valorarà amb un màxim d’1 punt i és condició indispensable per valorar aquest mèrit que s’acrediti mitjançant una fotocòpia compulsada del permís de conducció.

Tercera fase: Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Quarta fase: període de prova.

Exempció del període de prova: En restaran exemptes les persones participants que prestin serveis com a persona funcionària interina en el cos de bombers.

Durant la realització del curs selectiu i el període de prova, les persones participants tindran la consideració de funcionàries en pràctiques.

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Bomberos A Coruña
Bomberos Álava
Bomberos Albacete
Bomberos Alicante
Bomberos Almeria
Bomberos Asturias
Bomberos Ávila
Bomberos Baleares
Bomberos Barcelona
Bomberos Burgos
Bomberos Cantabria
Bomberos Castellón
Bomberos Ciudad Real
Bomberos Córdoba
Bomberos Cuenca
Bomberos Girona
Bomberos Granada
Bomberos Guadalajara
Bomberos Guipúzcoa
Bomberos Huesca
Bomberos Jaén
Bomberos León
Bomberos Lleida
Bomberos Lugo
Bomberos Madrid
Bomberos Málaga
Bomberos Murcia
Bomberos Navarra
Bomberos Palencia
Bomberos Pontevedra
Bomberos Salamanca
Bomberos Segovia
Bomberos Soria
Bomberos Tarragona
Bomberos Teruel
Bomberos Toledo
Bomberos Valencia
Bomberos Valladolid
Bomberos Vizcaya
Bomberos Zamora
Bomberos Zaragoza

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Bombero de Murcia

Centro : MasterD
Modalidad : OnLine. SemiPresencial.
+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
Servicio de Alertas
Recibe información sobre oposiciones similares Contacta con nosotros
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas