Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Bomberos A Coruña
-Bomberos Álava
-Bomberos Albacete
-Bomberos Alicante
-Bomberos Almeria
-Bomberos Asturias
-Bomberos Ávila
-Bomberos Baleares
-Bomberos Barcelona
-Bomberos Burgos
-Bomberos Cantabria
-Bomberos Castellón
-Bomberos Ciudad Real
-Bomberos Córdoba
-Bomberos Cuenca
-Bomberos Girona
-Bomberos Granada
-Bomberos Guipúzcoa
-Bomberos Huesca
-Bomberos Jaén
-Bomberos León
-Bomberos Lleida
-Bomberos Lugo
-Bomberos Madrid
-Bomberos Málaga
-Bomberos Murcia
-Bomberos Navarra
-Bomberos Palencia
-Bomberos Pontevedra
-Bomberos Salamanca
-Bomberos Segovia
-Bomberos Sevilla
-Bomberos Soria
-Bomberos Tarragona
-Bomberos Teruel
-Bomberos Toledo
-Bomberos Valencia
-Bomberos Valladolid
-Bomberos Vizcaya
-Bomberos Zamora
-Bomberos Zaragoza

Oposiciones » Oposiciones a Bomberos » Oposiciones a Bomberos Ayuntamiento de Barcelona » Oposiciones a Bombers de l´ajuntament de Barcelona (Solo preparan alumnos de Barcelona)

ISED Instituto Superior de Estudios

Oposiciones a Bombers de l´ajuntament de Barcelona (Solo preparan alumnos de Barcelona)

Nombre : ISED Instituto Superior de Estudios
Tfno. : 900 535 019 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Cuota mensual de 135 Euros

Servicio de Alertas
Recibe información de nuevas oposiciones similares a
Oposiciones a Bombers de l´ajuntament de Barcelona (Solo preparan alumnos de Barcelona)
Llama al 900 535 019 o completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

*Campos obligatorios

Al ENVIAR este formulario estás aceptando expresamente las reglas de uso y nuestra política de protección de datos.

Oposiciones a Bombers de l´ajuntament de Barcelona (Solo preparan alumnos de Barcelona)

Valoración de Buscaoposiciones
"¿Quieres opositar como Bombero del Ayuntamiento de Barcelona? "

Por Ana Rodríguez

Información de la institución

Desde 1996 ISED Instituto Superior de Estudios, se dedica a la formación con una perspectiva tangible al ámbito laboral. Sus cursos están orientados profesionalmente a formar especialista en diferentes áreas. Además, colabora con diferentes entidades y asociaciones que ratifican su calidad y proyección laboral.

Modalidad de impartición

 

El curso se impartirá de forma presencial

Ciudad

 

El Centro se encuentra en Barcelona

Dirigido a

Dirigido solo a alumnos de Barcelona, el curso para preparar la convocatoria de la posición a Bombero del Ayuntamiento de Barcelona tendrá que reunir estos requisitos:

-Tener la nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea

-Titulación en ESO, Graduado Escolar, FP I o titulación equivalente.

-Ser mayor de 16 años y no exceder los 35 años

-Medir entre 1.60m  y 1.95m

-Prueba de idioma catalán

-Carnet de conducir estipulado

-No haber sido separado ni estar inhabilitado del servicio a la administración pública.

-No padecer enfermedad ni estar limitado física o psíquicamente impidiendo el desempeño de las funciones correspondientes

Empleabilidad

La profesión de bombero requiere una gran vocación unida a una gran preparación y rendimiento físico.  Todos sabemos que es una profesión dura pero con un gran aliciente de ayudar y contribuir al sostenimiento civil.

La convocatoria de oposición para Bombero del Ayuntamiento de Barcelona constara un temario específico y general relacionado con el campo profesional reflejado en la parte teórica, así como diferentes pruebas físicas  y médicas.

Salario esperado

El puesto de Bombero del Ayuntamiento de Barcelona obtendrá un salario estipulado de 10.000-20.000 euros aproximadamente, ya que hay que tener en cuenta factores determinados de esta profesión.

Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com

Consultas al centro

Hola !!

Deseo recibir información del curso, horarios, precios, porcentaje de aprobados de los últimos años, y demás en caso de interesarme hacer las oposiciones de Bombero en el ayuntamiento de Barcelona.

Gracias.

ISED Instituto Superior de Estudios por ana en Barcelona

Hola :

Quisiera saber que debe uno hacer para poder inscribirse en las Oposiciones a Bombers de l´ajuntament de Barcelona y que se necesita.

Gracias.

ISED Instituto Superior de Estudios por Jordi en Barcelona


Oposiciones a Bombers de l´ajuntament de Barcelona (Solo preparan alumnos de Barcelona)


Está dirigido a...

aquellos que cumpliendo con los requisitos, deseen superar con exito las Oposiciones a Bombers de l´ajuntament de Barcelona

Descripción del Curso que prepara esta Oposición

ISED et forma per opositar per a bomber, una feina vocacional plena d’activitat física i amb una clara voluntat de servir al ciutadà. Amb amplis avantatges en horaris i temps lliure, la professió de bomber et brinda una oportunitat d’aconseguir un treball estable amb un sou de per vida i amb possibilitats veritables de promoció interna per arribar a llocs de comandament.

Els bombers són persones formades, entrenades i equipades per apagar focs, rescatar persones, atendre situacions d emergència, com ara inundacions, huracans, terratrèmols, suïcidis, etc. Fins i tot poden proporcionar serveis mèdics bàsics.

Les tasques més específiques que hauran de desenvolupar els bombers de l’ajuntament de Barcelona són les següents:

• Exercir la prevenció d’incendis
• Realitzar les tasques pròpies del Servei de Protecció Civil Municipal
• Atendre el salvament de persones i béns en cas d incendi i, en general, de qualsevol sinistre.
• Informar i divulgar els coneixements i les situacions que evitin qualsevol tipus de sinistre o risc.
• Portar a terme les assistències tècniques i operatives pròpies de les diferents especialitzacions del Servei.

Requisitos de la Oposición

Els aspirants hauran de reunir els següents requisits per participar en les convocatòries per a l accés a la categoria de bombers de l’Ajuntament de Barcelona:

1. Tenir ciutadania espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels Estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
2. Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
3. Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.
4. Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.
5. Haver complert 16 anys i no haver-ne complert 35.
6. Declaració jurada o premsa manifestant que no està inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques no està separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
7. Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permís de conduir de la categoria C, mentre es mantingui relació laboral amb l’SPEIS.
Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques.

Temario de la Oposición

* Primera part:
1. La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.
2. La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.
3. L Estatut d Autonomia de Catalunya 2006. Estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.
4. La Carta Municipal. Antecedents històrics. Principals continguts. La Seguretat i la prevenció.
5. El Municipi: Elements que l integren. Estructura política i executiva de l Ajuntament de Barcelona.
6. Història de Barcelona i coneixements de les principals vies de la ciutat i edificis emblemàtics i/o places importants de la ciutat.
7. L Estatut de l Empleat Públic. Drets i deures. Carrera professional. Règim disciplinari. Estructura retributiva
8. La Protecció Civil a l Ajuntament de Barcelona: organització. Plans d emergència.

* Segona part:
1. Teoria del foc: Foc o combustió. Elements del foc. Tipus de combustible. Comburent. Energia d activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió.
2. Classificació dels focs. Transmissió de calor: classes de focs. La transmissió del calor.
3. Propagació d un incendi en un edifici: origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d actuar.
4. Agents i productes extintors: extinció d incendis, agents o productes extintors.
5. Tipus d extintors instal•lacions fixes: hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d aspiració i impulsió. Instal•lacions fixes d extinció.
6. Extintors comercials de petita potència: material de primera intervenció. Sistemes d impulsió. Denominació dels extintors segons l agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).
7. Primers auxilis. Concepte i principis. P.A.S. Valoració del ferit: Signes vitals. Actuació davant d un accidentat.
8. Traumatismes, fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.
9. Intoxicacions i cremades. Generalitats.
10. Matèries perilloses: concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
11. Prevenció: Conceptes bàsics d evacuació, compartimentació i instal•lacions. Classificació de reacció al foc dels materials i resistència al foc de les estructures.
12. Hidràulica: conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.
13. Instal•lacions de subministrament energètic (electricitat, gas, etc.). Conceptes bàsics.
14. Coneixements d edificis. Apuntalaments.
15. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats. Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats.

Descripción Pruebas Selectivas

• Prova de coneixements
• Prova de coneixements de català (queden exempts de la realització d aquest exercici els aspirants que acreditin documentalment que estan en possessió del nivell B o superior atorgat per la Junta Permanent del Català o equivalent)
• Pels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola: prova de coneixements de castellà.
• Prova psicotècnica
• Proves Físiques
• Prova de conducció
• Psicotècnic de personalitat
• Proves mediques

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Bomberos A Coruña
Bomberos Álava
Bomberos Albacete
Bomberos Alicante
Bomberos Almeria
Bomberos Asturias
Bomberos Ávila
Bomberos Baleares
Bomberos Barcelona
Bomberos Burgos
Bomberos Cantabria
Bomberos Castellón
Bomberos Ciudad Real
Bomberos Córdoba
Bomberos Cuenca
Bomberos Girona
Bomberos Granada
Bomberos Guipúzcoa
Bomberos Huesca
Bomberos Jaén
Bomberos León
Bomberos Lleida
Bomberos Lugo
Bomberos Madrid
Bomberos Málaga
Bomberos Murcia
Bomberos Navarra
Bomberos Palencia
Bomberos Pontevedra
Bomberos Salamanca
Bomberos Segovia
Bomberos Sevilla
Bomberos Soria
Bomberos Tarragona
Bomberos Teruel
Bomberos Toledo
Bomberos Valencia
Bomberos Valladolid
Bomberos Vizcaya
Bomberos Zamora
Bomberos Zaragoza

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Bombero

Centro : Titulae
Modalidad : OnLine. Presencial.


Oposiciones a Bombero (Solo preparan alumnos de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid)

Centro : Academia Nueva Castilla
Modalidad : Presencial.


Oposiciones al Cuerpo de Bomberos (Solo preparan a alumnos de Madrid )

Centro : Fomento Profesional
Modalidad : A Distancia. Presencial.


Oposicio per Bomber

Centro : Servicio Orientacion al Opositor Buscaoposiciones
Modalidad : Presencial. SemiPresencial.
+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
Servicio de Alertas
Recibe información sobre oposiciones similares Contacta con nosotros
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas