Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Bomberos A Coruña
-Bomberos Álava
-Bomberos Albacete
-Bomberos Alicante
-Bomberos Almeria
-Bomberos Asturias
-Bomberos Ávila
-Bomberos Baleares
-Bomberos Barcelona
-Bomberos Burgos
-Bomberos Cantabria
-Bomberos Castellón
-Bomberos Ciudad Real
-Bomberos Córdoba
-Bomberos Cuenca
-Bomberos Girona
-Bomberos Granada
-Bomberos Guipúzcoa
-Bomberos Huesca
-Bomberos Jaén
-Bomberos León
-Bomberos Lleida
-Bomberos Lugo
-Bomberos Madrid
-Bomberos Málaga
-Bomberos Murcia
-Bomberos Navarra
-Bomberos Palencia
-Bomberos Pontevedra
-Bomberos Salamanca
-Bomberos Segovia
-Bomberos Sevilla
-Bomberos Soria
-Bomberos Tarragona
-Bomberos Teruel
-Bomberos Toledo
-Bomberos Valencia
-Bomberos Valladolid
-Bomberos Vizcaya
-Bomberos Zamora
-Bomberos Zaragoza

Oposiciones » Oposiciones a Bomberos » Oposiciones a Bombers de la Generalitat de Cataluña » Oposiciones a Bombers de la Generalitat de Catalunya (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

AULA CAT

Oposiciones a Bombers de la Generalitat de Catalunya (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

Nombre : AULA CAT
Tfno. : 900 535 019 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar

Servicio de Alertas
Recibe información de nuevas oposiciones similares a
Oposiciones a Bombers de la Generalitat de Catalunya (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)
Llama al 900 535 019 o completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

*Campos obligatorios

Al ENVIAR este formulario estás aceptando expresamente las reglas de uso y nuestra política de protección de datos.

Oposiciones a Bombers de la Generalitat de Catalunya (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com


Oposiciones a Bombers de la Generalitat de Catalunya (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)


Está dirigido a...

- Si has pensat en això moltes vegades. Fora dubtes. Ara és el teu moment. Fes-te bomber de la Generalitat de Catalunya. És un treball espectacular, amb moltes emocions. Gràcies al treball dels Bombers moltes persones han rebut ajuda quan la necessitaven, algunes han salvat la vida.

- Tindràs una feina que t'oferirà grans recompenses, tant a nivell personal com professional. No hi ha moltes oportunitats laborals que ofereixin tantes coses.

Descripción del Curso que prepara esta Oposición

Introducció:

Totes aquelles persones que tinguin una vocació de servei públic, que vulguin oferir els seus serveis per evitar incendis, col·laborar en les tasques d extinció d aquests, per salvar persones atrapades en pisos, locals, incendis, accidents de trànsit etc ..

A aquelles persones que vulguin aconseguir un treball ben considerat per la societat, amb grans avantatges a nivell laboral, però sobretot amb moltes recompenses també a nivell personal i professional.
Aconsegueix una plaça de Bomber de la Generalitat de Catalunya, per les properes convocatòries que oferirà la Generalitat. Tens moltes possibilitats d obtenir plaça fixa, i assegurar-te el teu futur, amb unes condicions úniques:

Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
Jornada laboral continua o a torns.
Salari aproximat de 2000 €/mes


Descripció:

El Mètode de formació Aulacat, t ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.

La metodologia semi presencial està pensada per aquelles persones que no tenen la possibilitat d’assistir a classes presencials, ja sigui per motius de treball o per motius personals. Aquesta metodologia permet que les persones puguin estudiar còmodament des de casa, al seu ritme, amb el suport d’un preparador que l’ajudarà i el guiarà durant tota la formació.


Serveis que ofereix el cos de Bombers de la Generalitat.

El Cos de Bombers, com a agència de seguretat i protecció pública, ofereix serveis a la comunitat dirigits a millorar la confiança que té el Poble en la seguretat que li garanteix el Govern. Entre d altres:

Atén trucades d emergència en situacions de sinistres, desastres i vessaments de materials perillosos.
Revisa els plans de construcció d edificis als fins de garantir que les estructures es construeixin d acord amb la reglamentació de prevenció.
Emet certificacions d incendis i s orienta mitjançant seminaris, conferències i educació en pràctiques de prevenció d incendis, a grups escolars, companyies de construcció i residents de condominis o edificis d alta elevació, siguin aquests d oficina o d habitatge, hospitals, companyies asseguradores i institucions penals.
Ensinistra el personal d empreses privades sobre tècniques de prevenció i extinció d incendis.
Atorga permisos a entitats privades segons els requeriments del Codi de Prevenció d Incendis.
Participa en operatius per atendre emergències i simulacres, i revisa estructures d alt risc per sol • licitar dels seus amos que es corregeixi qualsevol violació al Codi de Prevenció d Incendis.


Coneixements, habilitats i destreses que adquiriràs en aquest treball:

CONEIXEMENTS EN:

Extinció d incendis, rescat i salvament.
El maneig d equips de radiocomunicacions.
Mètodes usats en l emmagatzematge d equips.
Primers Auxilis.
Maneig defensiu.
Mecànica i electromotriu de vehicles.
Eines Bomberiles.


HABILITAT PER:

Extingir incendis.
Rescatar persones afectades.
Mantenir relacions personals.
Brindar primers auxilis.
Tractar en forma talls al personal i públic en general.


DESTRESES A:

El maneig d equips d extinció d incendis.
El maneig d equips de rescat i salvament.
El maneig d equips de radiocomunicacions.
El maneig d unitats bomberiles.


ENSINISTRAMENT REQUERIT:

Eines Bomberiles
Bomber Professional.
Ràdio Operador
Incendis Forestals.
Extintors
Equips autocontinguts.
Ascensors.
Prevenció d Incendis.
Maneig Defensiu.
Maneig d Unitats d Emergència.
Ofidiología.
Ortografia i Redacció.
Tècniques de Rapel.
Relacions Humanes.
Electromotriu.
Mecànica.

Excedències, dies d assumptes propis.
Possibilitat de promoció interna.


Programa Formatiu
La preparació per a l’oposició de Bomber de la Generalitat en modalitat semipresencial permet als alumnes estudiar còmodament des de casa, al seu ritme i amb el suport d’un preparador que l’ajudarà i el guiarà durant tota la formació.

El sistema d’estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic:

1. El preparador dissenya un pla d’estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
2. El preparador planifica i exposa els objectius d’estudi que l’alumne ha d’assolir.
3. L’alumne treballa el tema planificat des de casa.
4. Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l’alumne plantegi sobre el material treballat.
5. L’alumne realitza una prova d’avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.

A més a més, el programa es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d’estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.
Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l’alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d’estudi.
Avaluació continua durant tot el curs que t’ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les mancances formatives per poder millorar-les.
Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l’aplicabilitat dels coneixements apresos.
Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixen. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d’entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves.
Titulació: Diploma acreditatiu de la preparació de 800hores de l’oposició.

Requisitos de la Oposición

- Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.

- Tenir fets els 18 anys .

- Posseir el títol de formació professional de primer grau, de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de graduat/ada en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació.

- Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

- Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal laboral. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.

Els requisits establerts anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, aquests requisits s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera, llevat del requisit d edat.

Temario de la Oposición

Tema 1. Legislació.
La Constitució Espanyola. Estructura i contingut general. L Estatut d Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2. Legislació.
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997. de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

Tema 3. Física.
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l energia.

Tema 4. Física del foc.
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 5. Agents extintors.
Agents extintors. Definició. Tipus d agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 6. Mecànica.
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, toms, plans inclinats.

Tema 7. Química.
Estats de la matèria i canvis d estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema 8. Risc Químic.
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.

Tema 9. Hidràulica.
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 10. Mecànica vehicles.
Motors diesel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d un motor. Potència i parell motor.

Tema 11. Prevenció i protecció contra incendis.
Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d incendis equipada), hi-drants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.

Tema 12. Atenció sanitària.
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació car-diorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 13. Construcció.
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l acer laminat. La fusta. Els plàstics.

Tema 14. Construcció.
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 15. Electricitat.
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal•lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 16. Cartografia.
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangula-ció i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 17. Geografia física.
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos en l arc mediterrani.

Tema 18. Coneixement del territori català.
Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 19. Meteorologia.
Règims pluviometries a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Penodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Bomberos A Coruña
Bomberos Álava
Bomberos Albacete
Bomberos Alicante
Bomberos Almeria
Bomberos Asturias
Bomberos Ávila
Bomberos Baleares
Bomberos Barcelona
Bomberos Burgos
Bomberos Cantabria
Bomberos Castellón
Bomberos Ciudad Real
Bomberos Córdoba
Bomberos Cuenca
Bomberos Girona
Bomberos Granada
Bomberos Guipúzcoa
Bomberos Huesca
Bomberos Jaén
Bomberos León
Bomberos Lleida
Bomberos Lugo
Bomberos Madrid
Bomberos Málaga
Bomberos Murcia
Bomberos Navarra
Bomberos Palencia
Bomberos Pontevedra
Bomberos Salamanca
Bomberos Segovia
Bomberos Sevilla
Bomberos Soria
Bomberos Tarragona
Bomberos Teruel
Bomberos Toledo
Bomberos Valencia
Bomberos Valladolid
Bomberos Vizcaya
Bomberos Zamora
Bomberos Zaragoza

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Bombero de Murcia

Centro : MasterD
Modalidad : OnLine. SemiPresencial.
+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
Servicio de Alertas
Recibe información sobre oposiciones similares Contacta con nosotros
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas