Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Cuerpo Superior de Titulados Barcelona
-Cuerpo Superior de Titulados Girona
-Cuerpo Superior de Titulados Lleida
-Cuerpo Superior de Titulados Madrid
-Cuerpo Superior de Titulados Salamanca
-Cuerpo Superior de Titulados Tarragona

Oposiciones » Oposiciones por Regiones » Oposiciones Barcelona » Oposiciones a Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya

MasterD

Oposiciones a Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya

Nombre : MasterD
Tfno. : 900 535 019 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar

Servicio de Alertas
Recibe información de nuevas oposiciones similares a
Oposiciones a Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya
Llama al 900 535 019 o completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

*Campos obligatorios

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Oposiciones a Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya

Valoración de Buscaoposiciones
"¿Quieres trabajar en la Generalitat catalana? Oposita"

Por Ainhoa Murgia

Modalidad de impartición

Esta formación la imparte MasterD en la modalidad semipresencial.

Dirigido a

Las condiciones para poder presentarse a estas oposiciones son:

-Ser mayor de edad.
-No estar separado del servicio en la Administración Pública.
-Tener la nacionalidad española o pertenecer a un país de la Unión Europea.
-Tener una titulación universitaria superior.

Empleabilidad

Para superar la formación hay que pasar unas pruebas como son un test de doscientas preguntas, una prueba de conocimientos de lengua catalana, desarrollar un tema de actualidad, desarrollar un tema dado y resolver un supuesto de tipo práctico.

Además, quienes lo deseen pueden realizar una prueba acreditativa del idioma extranjero que hayan elegido.

Salario esperado

La remuneración está al año entre los 18.000 y los 20.700 euros.

Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com


Oposiciones a Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya


Está dirigido a...

va dirigit a totes les persones que tenint la titulació que es requereix per aquest Cos, desitgin treballar a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les persones que ja treballin i desitgin promocionar-se internament.

Descripción del Curso que prepara esta Oposición

EL NOSTRE CURS

Aquest curs capacita per superar satisfactòriament les proves relacionades amb el temari exigit a la convocatòria.
El sistema de preparació p8.10 garantitza la formació, de cadascun dels nostres alumnes, fins l’aprovat.
Per això cada alumne té a la seva disposició tots els mitjans materials, humans i tècnics de Master-D:
• Preparador personal i professor especialitzat.
• Seguiment personalitzat de la preparació.
• Objectius individuals.
• Atenció personalitzada.
• Temaris actualitzats permanentment per especialistes en la matèria.
• Material complementari.
• Informació sobre convocatòries.
• Serveis multimèdia en el propi centre.

Requisitos de la Oposición

• Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
• Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
• Posseir el títol de Doctor, de Llicenciat, d’Enginyer, d’Arquitecte o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
• Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
• No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública.
El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició

Descripción Pruebas Selectivas

OPOSICIÓ:


a) Primera prova:

De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 200 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut del temari.

b) Segona prova:

De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts:
Primera: s’avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules com a màxim, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà de cinc blocs de preguntes sobres aspectes lingüístics relacionats amb les funcions de l’escala superior d’Administració General del Cos Superior d’Administració.
Segona: s’avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

c) Tercera prova:

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de tres exercicis:
Primer exercici: consisteix a desenvolupar per escrit un tema general d’actualitat, elegit per l’opositor d’entre els dos proposats pel tribunal, relacionat amb algun o alguns dels aspectes referits a la totalitat del temari, que podrà requerir l’anàlisi, interpretació i elaboració de dades numèriques.
Segon exercici: consisteix a desenvolupar un tema genèric, elegit per l’opositor d’entre els dos proposats pel tribunal, relacionat amb les qüestions contingudes en el programa de temes.
Tercer exercici: consisteix en la resolució d’un supòsit pràctic, elegit per l’opositor d’entre els dos proposats pel tribunal, d’aplicació dels coneixements del temari, relacionat amb les funcions de l’escala superior de l’Administració General del Cos Superior d’Administració.

d) Quarta prova.

De caràcter voluntari. Consisteix a realitzar una prova voluntària d’acreditació dels coneixements de la llengua estrangera elegida per l’aspirant, de conformitat amb el que preveu la base.

CONCURS:

No té caràcter eliminatori, es valoren els serveis prestats en qualsevol Administració Pública exercint funcions adients amb les de les places a cobrir, a raó de 0,20 punts per mes treballat, fins a un màxim del 33% de la puntuació total assolible a les proves obligatòries de la fase d’oposició.

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Cuerpo Superior de Titulados Barcelona
Cuerpo Superior de Titulados Girona
Cuerpo Superior de Titulados Lleida
Cuerpo Superior de Titulados Madrid
Cuerpo Superior de Titulados Salamanca
Cuerpo Superior de Titulados Tarragona

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Guardia Civil

Centro : CEFES Escuela de Negocios
Modalidad : Presencial.

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
Servicio de Alertas
Recibe información sobre oposiciones similares Contacta con nosotros
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas