Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Mossos d Esquadra Barcelona
-Mossos d Esquadra Girona
-Mossos d Esquadra Lleida
-Mossos d Esquadra Madrid
-Mossos d Esquadra Tarragona

Oposiciones » Oposiciones por Regiones » Oposiciones Barcelona » Oposiciones a Mossos D´Esquadra

MasterD

Oposiciones a Mossos D´Esquadra

Nombre : MasterD
Tfno. : 900 535 019 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar
Mas informacion sobre Oposiciones a Mossos D´Esquadra    

Bien !!! ¿Puedo ayudarte a saber mas sobre esta Oposición? A través de Buscaoposiciones.com puedes ponerte en contacto con MasterD.

Para recibir mas INFORMACION TOTALMENTE GRATUITA sobre Oposiciones a Mossos D´Esquadra, rellena y envía el siguiente formulario y tu petición será remitida directamente al centro y el tutor del programa se pondrá en contacto contigo para aclararte cualquier duda y facilitarte toda la información que necesites. Si prefieres llámanos al 900 535 019

Más información acerca de
Oposiciones a Mossos D´Esquadra
Nombre *
Apellidos *
F. Nacimiento *
Teléfono * 9 digitos
E-mail *
Cód. Postal *
Provincia *
Pais *
Nacionalidad *
Nivel de
estudios *
Deseo recibir información en mi e-mail o teléfono de forma gratuita.

Al presionar ENVIAR estás aceptando expresamente la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com

 
 

Oposiciones a Mossos D´Esquadra

Valoración de Buscaoposiciones
"Prepara las oposiciones a mossos d'esquadra en MasterD"

Por Ainhoa Murgia

Información de la institución

 

Modalidad de impartición

MasterD imparte la preparación de las Oposiciones a Mossos d'Esquadra tanto a distancia como semipresencialmente.

Número de horas

La duración de la preparación variará en función de tu dedicación y autogestión del tiempo de estudio. Las pruebas físicas son exigentes y necesitarán muchas horas de preparación.

Precio del curso

Consultar precioConsultar con el centro

Dirigido a

Para realizar las Oposiciones a Mossos d'Esquadra debes cumplir unas condiciones:

-Tener la nacionalidad española.
-Medir como mínimo un metro sesenta si se es fémina y un metro sesenta y cinco si se es var´n.
-Tener el carné de conducir de clase B.
-Poseer el Graduado Escolar como titulación mínima o una equivalente.
-Comprometerse a portar armas de fuego.
-No se deben tener: tatuajes visibles, cicatrices, úlceras gastroduodenales, hernias, epilepsia, trastornos del sueño o temblores, entre otros.

Empleabilidad

Los candidatos, además de las pruebas de conocimiento y físicas deberán acreditar el conocimiento del catalán o en su defecto presentar una titulación de perfil lingüístico.

Salario esperado

Ganarás entre 17.000 y 19.000 euros.

¿Quieres más información sobre este curso?

Mas informacion sobre Oposiciones a Mossos D´Esquadra    
Opiniones de alumnos (1 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
"Recomendable para aquellas personas que de verdad quieran hacerlo"

Muy buena mi opinión sobre el curso preparatorio para las oposiciones a mossos d esquadra.

Profesores

Atención al alumno

Temario

Material didáctico

Instalaciones

Opinión sobre Oposiciones a Mossos D´Esquadra

Por Susana |26/07/2013 8:53:00

Esta opinión ha gustado a 5 de 8

¿Ha sido útil esta opinión?
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com

¿Quieres más información sobre este curso?

Mas informacion sobre Oposiciones a Mossos D´Esquadra    

Oposiciones a Mossos D´Esquadra


Está dirigido a...

va dirigit a totes les persones que tinguin la motivació i la vocació per a ésser Policia Autonòmic de Catalunya, i estigui disposat a ajudar els altres

Descripción del Curso que prepara esta Oposición

Aquest curs preparatori capacita per tal de poder superar satisfactòriament la fase 1, que és la de l’oposició, remarcant les proves teòriques.

EL NOSTRE CURS

El sistema de preparació p8.10 garantitza la formació, de cadascun dels nostres alumnes, fins l’aprovat.
Per això cada alumne té a la seva disposició tots els mitjans materials, humans i tècnics de Master-D:

• Preparador personal i professor especialitzat.
• Seguiment personalitzat de la preparació.
• Objectius individuals.
• Atenció personalitzada.
• Temaris actualitzats permanentment per especialistes en la matèria.
• Material complementari.
• Informació sobre convocatòries.
• Serveis multimèdia en el propi centre

Preparem l’entrevista personal:
Ens basem en casos reals

Flexibilitat horària:
Ens adaptem a tu

Atenció individualitzada:
Entrenador personal

Temaris:
Material completament actualitzat

Campus Virtual:
Learnnity: la teva comunitat de l’aprenentatge

Requisitos de la Oposición

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Posseir el títol de graduat/da en educació secundària, de graduat/da escolar, formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
c) Haver complert 18 anys i tenir-ne menys de 35.
d) Tenir una alçada mínima d'1,70 m els homes i d'1,60 m les dones.
e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a l'annex 5 de la present convocatòria.
f) No haver estat condemnat/da per cap delicte i no estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
g) Satisfer la taxa establerta a l'apartat 3.5 d'aquestes bases.
h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
i) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B segons el Reial decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors o de la classe B1 de la legislació anterior.

Descripción Pruebas Selectivas

Les proves són les següents:

• FASE 1:

Primera prova. Consistirà en la realització dels exercicis i proves següents:
a) Exercici de coneixements: respondre 60 preguntes tipus test
b) Prova aptitudinal: realització d una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.
c) Prova de personalitat

Segona prova. Coneixements de llengua catalana.Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, abans de l inici de la prova esmentada, estar en possessió del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent, d acord amb l Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004).
Així mateix, restaran exemptes de la realització de la prova, les persones aspirants que acreditin documentalment abans de l inici de la prova esmentada que han participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l oferta pública d ocupació de l any 2005.

Tercera prova. Exercicis físics i comprovació de les causes d exclusió mèdiques
Flexió de braços
Circuit d agilitat
Tracció general
Course navette

Quarta prova. Prova d adequació psicoprofessional.
Primera subprova. Proves psicotècniques orientades a avaluar l adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.
Segona subprova. Entrevista personal.

FASE 2:
Curs selectiu a l Escola de Policia de Catalunya. (durada no superior a nou mesos).

FASE 3: Període de pràctiques.

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Mossos d Esquadra Barcelona
Mossos d Esquadra Girona
Mossos d Esquadra Lleida
Mossos d Esquadra Madrid
Mossos d Esquadra Tarragona

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Mossos d'Esquadra (Solo preparan a alumnos de Barcelona y Tarragona)

Centro : Campus Training
Modalidad : A Distancia. SemiPresencial.


Oposiciones a Mosso d´ Esquadra en Granollers

Centro : TRIA FORMACIO
Modalidad : SemiPresencial.


Oposiciones a Mosso d´ Esquadra (Solo preparan a alumnos de Girona)

Centro : Orbita Gironina
Modalidad : SemiPresencial.


Oposiciones a Mossos D´Esquadra

Centro : Servicio Orientacion al Opositor Buscaoposiciones
Modalidad : A Distancia. Presencial. SemiPresencial.

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
¿Quieres saber más sobre esta oposición? Solicita información gratis
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas