Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Mossos d Esquadra Barcelona
-Mossos d Esquadra Girona
-Mossos d Esquadra Lleida
-Mossos d Esquadra Madrid
-Mossos d Esquadra Tarragona

Oposiciones » Oposiciones Cuerpos y Fuerzas de Seguridad » Oposiciones a Mossos D`Esquadra » Oposiciones a Mossos d’Esquadra (Solo preparan a alumnos de Tarragona)

SR Oposiciones

Oposiciones a Mossos d’Esquadra (Solo preparan a alumnos de Tarragona)

Nombre : SR Oposiciones
Tfno. : 902 200 344 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar
Lo sentimos, en estos momentos esta oposición no está disponible en BuscaOposiciones


¡¡¡ Buscaoposiciones te ayuda!!!


Servicio de Alertas
Recibe información de nuevas oposiciones similares a
Oposiciones a Mossos d’Esquadra (Solo preparan a alumnos de Tarragona)
Llama al 902 200 344 o completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

*Campos obligatorios

Al ENVIAR este formulario estás aceptando expresamente las reglas de uso y nuestra política de protección de datos.

Oposiciones a Mossos d’Esquadra (Solo preparan a alumnos de Tarragona)

Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com


Oposiciones a Mossos d’Esquadra (Solo preparan a alumnos de Tarragona)


Está dirigido a...

Interesados en opositar a Mossos d’Esquadra.

Descripción del Curso que prepara esta Oposición

Formación presencial en Vilanova i la geltru

Requisitos de la Oposición

Requisits de participació:

• Tenir la nacionalitat espanyola.
• Posseir el títol de graduat/ada en ESO, EGB, FP 1 o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d un títol obtingut a l estranger, cal disposar de l homologació corresponent del Ministeri d Educació.
• Haver complert 18 anys i no haver complert 35 anys.
• Alçada mínima 1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
• No estar inclòs/a en cap causa d exclusió mèdica de les que estableix l annex 5 de les bases de la convocatòria.
• No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel•lats els antecedents penals, o si correspon la seva cancel•lació, haver-ho sol•licitat, i no estar inhabilitat/ada per a l exercici de les funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública.
• Satisfer la taxa establerta.
• Prendre el compromís de portar armes.
• Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d acord amb la normativa aplicable.
• Els requisits (excepte la possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor o equivalent) han de complir-se dins del termini de presentació de sol•licituds (02/03/2011) i s han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionari/ària, llevat del requisit de l edat.
• El requisit de posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d acord amb la normativa aplicable, s ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits. Aquest termini es farà públic en el moment que es publiqui la relació de persones convocades per fer el curs selectiu a l Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Descripción Pruebas Selectivas

A) PRIMERA FASE: PROVES SELECTIVES, OBLIGATÒRIES I ELIMINATÒRIES.
PRIMERA PROVA.
Consistirà en la realització dels següents exercicis i subproves:
a) Exercici de coneixements: respondre 50 preguntes tipus test en relació amb el temari de la convocatòria, en el termini màxim d 1 hora. La puntuació d aquest exercici serà entre 0 i 10 punts.
b) Subprova aptitudinal: realització d una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant. La puntuació d aquesta prova serà entre 0 i 10 punts.
c) Subrova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social. La qualificació d aquesta prova serà d apte/a o no apte/a.
Per a la superació d aquesta primera prova, la persona aspirant haurà d obtenir un mínim de 5 punts en l exercici de coneixements, un mínim de 5 punts en la subprova aptitudinal i la qualificació d apte/a en la subprova de personalitat.

SEGONA PROVA.
Prova física.

Les persones aspirants hauran de realitzar dos exercicis físics.
Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva. Consistirà en la realització dels següents exercicis físics:
1. Circuit d’agilitat
2. Cursa de llançadora (resistència aeròbica)
Qualificació de la prova: Cadascun dels exercicis físics es valorarà d’acord amb el barem que es confeccioni tenint en compte els resultats obtinguts per totes les persones aspirants del mateix sese, agrupades en franges d’edats: de 18 a 24 anys, de 25 a 29 anys i de 30 a 34 anys.
Valoració: Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. La puntuació final de la prova física de cada aspirant s’obtindrà dividint entre dos la suma total de punts aconseguits en cadascun dels exercicis físics. Per superar aquesta prova la persona aspirant haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

TERCERA PROVA:
Coneixements de llengua catalana.
La prova consta de dues parts:
Primera part:

S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats en grau adequat amb les funcions de les places objecte d’aquesta convocatòria.
Segonda part:

s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
La qualiicació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.
Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, abans de l’inici de la prova esmentada, estar en possessió del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent. Així mateix, restaran exemptes de la realització de la prova, les persones aspirants que acreditin documentalment abans de l’inici de la prova esmentada que han participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2010.
Comprovació de les dades Antropomètriques
Es comprovarà en una única crida en un dia i hora determinats que la persona aspirant compleix els requisits mínims d alçada i d índex de massa corporal:
a) Seran excloses les persones que no reuneixin el requisit de l alçada establert a la base 2.1.d. (Tenir una alçada mínima d 1,65 m els homes i 1,60 m les dones).
b) Seran excloses les persones que tinguin l índex de massa corporal de Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30. En el cas que s observi un desenvolupament muscular important, s admetrà un marge de tolerància d un 5%. L índex de massa corporal s estima mitjançant l índex de Quetelet (pes en kg dividit per l alçada al quadrat en metres).
En el supòsit que la persona aspirant no compleixi aquests requisits en una primera observació es realitzarà un segona observació per l equip mèdic responsable per tal de verificar l alçada i l índex de massa corporal. Així mateix es realitzarà una nova observació quan el membre del Tribunal Qualificador present a la prova ho determini.
Les persones aspirants que no compleixen els requisits mínims d alçada i d índex de massa corporal quedaran excloses automàticament del procés selectiu.
Aquesta comprovació de les dades antropomètriques es realitzarà de forma independent durant la realització de la prova física i, si escau, paral•lelament al desenvolupament de la comprovació de les causes d exclusió mèdiques
Comprovació de les causes d exclusió mèdiques
La comprovació per determinar que la persona aspirant no està inclosa en cap de les exclusions mèdiques indicades a l annex 5 de la convocatòria (veure pàgina xx d’aquesta guia), comportarà un reconeixement mèdic. En aquest s aplicaran les tècniques mèdiques d ús convencional que es considerin oportunes, analítiques d orina i les exploracions o proves complementaries que els metges, designats pel tribunal qualificador, creguin oportunes.
Cada una de les proves a realitzar es faran en una única crida en els dies i hores que es determinin.
A l inici del reconeixement mèdic, les persones aspirants hauran de contestar un qüestionari mèdic amb la declaració jurada de malalties i tractaments mèdics. El fet que una persona aspirant no formalitzi aquest qüestionari, així com l omissió intencionada i/o falsedat de les dades sol•licitades, comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.
Les persones aspirants que tinguin alguna de les causes d exclusió establertes a l annex 5 de la convocatòria, quedaran excloses del procés selectiu.
Aquesta comprovació de les causes d exclusió mèdica es realitzarà després de la prova física.
QUARTA PROVA:
Prova d adequació psicoprofessional. Consistirà en la realització de les subproves següents:
a) Primera subprova: Proves psicotècniques orientades a avaluar l adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.
Avaluades les proves psicotècniques, el tribunal qualificador fixarà els criteris que determinin quines persones aspirants han de realitzar la segona subprova, i farà publica la llista de les persones aspirants convocades.
b) Segona subprova: Una entrevista, per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques per determinar l adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat.
La qualificació d aquesta prova serà apte/a o no apte/a.
B) SEGONA FASE: CURS SELECTIU A L INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
Passarà a aquesta fase, segons l ordre de la puntuació obtinguda en la primera, un nombre de persones aspirants que no podrà ultrapassar en aquesta convocatòria un màxim de 700 aspirants.
Aquesta segona fase consistirà en la superació d un curs selectiu de formació bàsica policial d una durada no superior a nou mesos. Durant aquest període les persones aspirants perceben les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C2, i es troben en situació d alta en el règim general de la Seguretat Social.
Per superar el curs de formació bàsica a l Institut de Seguretat Pública de Catalunya i d acord amb els criteris d avaluació aprovats per Resolució del seu director, la persona aspirant haurà d obtenir una puntuació mínima de 35 punts sobre un màxim de 70 punts a l avaluació acadèmica i, a partir de l’observació de la conducta de l aspirant durant el curs, la qualificació d apte en l avaluació del seu perfil de competències i actituds de servei.

C) TERCERA FASE: PRÀCTIQUES
Passarà a aquesta fase, segons l ordre de puntuació obtinguda per la suma de les puntuacions de la fase d oposició i del curs selectiu a l Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un nombre de persones aspirants que mai no podrà ultrapassar el de les 600 places, objecte de convocatòria.
Les persones aspirants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori d un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran cadascun d’ells també caràcter selectiu. Aquestes pràctiques es realitzaran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de Policia, idoni per a l obtenció del nivell de professionalització i formació integral de la persona funcionària en pràctiques. La qualificació d aquesta fase serà d apte o no apte.
Durant aquest període les persones aspirants perceben les retribucions bàsiques i les complementàries del personal funcionari del cos de mossos d esquadra de la categoria de mosso/a i es troben en situació d alta en el règim general de la Seguretat Social.

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Mossos d Esquadra Barcelona
Mossos d Esquadra Girona
Mossos d Esquadra Lleida
Mossos d Esquadra Madrid
Mossos d Esquadra Tarragona

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Mosso d’Esquadra (Solo preparan a alumnos de Barcelona)

Centro : Academia Kozar
Modalidad : Presencial.


Oposiciones a Mossos D´Esquadra

Centro : MasterD
Modalidad : OnLine. SemiPresencial.


Oposiciones a Mossos d'Esquadra (Solo preparan a alumnos de Barcelona)

Centro : Campus Training
Modalidad : A Distancia. SemiPresencial.


Oposiciones a Mosso d´ Esquadra (Solo preparan a alumnos de Girona)

Centro : Orbita Gironina
Modalidad : SemiPresencial.


Oposiciones a Mossos D´Esquadra

Centro : Servicio Orientacion al Opositor Buscaoposiciones
Modalidad : A Distancia. Presencial. SemiPresencial.
+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
Servicio de Alertas
Recibe información sobre oposiciones similares Contacta con nosotros
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas