Temario Oposiciones AUXILIARS D´INFERMERIA - TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITAR (SUBGRUP C2) DELS HOSPITALS DE BELLVITGE, VILADECANS, GERMANS TRIAS I PUJOL I VALL D’HEBRON . TEST

Usted se encuentra en Oposiciones » Temarios Oposiciones » Temarios Oposiciones INSALUD, Sanidad » Temarios Oposiciones a Auxiliares de Enfermeria de la Conselleria de Sanitat » Temario Oposiciones AUXILIARS D´INFERMERIA - TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITAR (SUBGRUP C2) DELS HOSPITALS DE BELLVITGE, VILADECANS, GERMANS TRIAS I PUJOL I VALL D’HEBRON . TEST

Temario Oposiciones AUXILIARS D´INFERMERIA - TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITAR (SUBGRUP C2) DELS HOSPITALS DE BELLVITGE, VILADECANS, GERMANS TRIAS I PUJOL I VALL D’HEBRON . TEST
Gastos de envío gratis

TEMARIO OPOSICIONES AUXILIARS D´INFERMERIA - TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITAR (SUBGRUP C2) DELS HOSPITALS DE BELLVITGE, VILADECANS, GERMANS TRIAS I PUJOL I VALL D’HEBRON . TEST

Editorial MAD
386 pág.
Precio: 31,00 € IVA incluido.


ISBN: 9788467638981 (07/04/2010)

• Gastos de envío: GRATIS.
• Formas de pago: contra reembolso, transferencia bancaria y tarjeta de crédito.
• Plazo de entrega: de 1 a 4 días hábiles.
Condiciones generales de compra y devolución

DESCATALOGADO

• Collecció de qüestionaris de tipus test sobre cadascun dels temes desenvolupats en el nostre temar Auxiliars d´Infermeria - Tècnic/a Especialista de Grau Mitjà Sanitari (subgrup C2) dels Hospitals de Bellvitge, Villadecans,Germans Trias i Pujol i Vall d´Hebron d'Atenció Especialitzada de l'Institut Català de la Salut.


• De gran interès per a l'autoavaluació i el control de l'aprenentatge dels conceptes que són objecte d'examen.


INDICE

TEMES GENERALS


Test n.º 1. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania


Test n.º 2. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. L’estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les seves institucions hospitalàries. Règim de personal, econòmic i patrimonial. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. La Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP)


Test n.º 3. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: drets i deures, adquisició i actualització de coneixements, retribucions. Drets i deures. II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. La direcció per objectius


Test n.º 4. Conceptes bàsics sobre la qualitat a les organitzacions. Marc teòric de la qualitat assistencial. La gestió per processos. Tècniques i eines de millora de la qualitat. L’aplicació del model EFQM i de la Norma ISO a una institució sanitària


Test n.º 5. Ofimàtica. Intranet. Internet. Correu electrònic. La protecció de dades de carácter personal. Règim jurídic


Test n.º 6. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva. Organització de recursos per a les activitats preventives. Els serveis de prevenció; objectius, finalitats i funcions. Riscs específics derivats del lloc de treball. Organització de l’atenció hospitalària. Conceptes generals


TEMES ESPECÍFICS


Test n.º 7. Sistema sanitari. Missió de l’hospital. Tipus d’hospitals. Estructura i funcionament de la unitat d’hospitalització


Test n.º 8. Concepte de salut i malaltia. Procés d’emmalaltir-se


Test n.º 9. Higiene hospitalària. Neteja. Desinfecció i esterilització. Tractament de la roba i eliminació de fems


Test n.º 10. Epidemiologia de les infeccions nosocomials. Cadena epidemiològica. Aïllaments. Precaucions universals


Test n.º 11. Higiene laboral. Risc professional


Test n.º 12. Aspectes legals i ètics


Test n.º 13. La funció de l’auxiliar d’infermeria com a membre de l’equip assistencial de l’àmbit hospitalari


Test n.º 14. Atenció al malalt en la necessitat d’alimentació. Higiene dels aliments. Tipus de dietes


Test n.º 15. Atenció al malalt en la necessitat d’eliminació. Vies d’eliminació

Test n.º 16. Atenció al malalt en la necessitat de mobilització. Canvis posturals


Test n.º 17. Atenció al malalt en la necessitat d’higiene. Higiene del malalt enllitat


Test n.º 18. Atenció al malalt en la necessitat de comunicació i aprenentatge. Tipus de comunicació. Principis d’educació sanitària


Test n.º 19. Atenció al malalt quirúrgic. Preparació preoperatòria i postoperatòria


Test n.º 20. Atenció al malalt amb patologia infecciosa. Tuberculosi. Hepatitis. Sida


Test n.º 21. Atenció al malalt amb problemes de salut mental


Test n.º 22. Atenció al malalt drogodependent


Test n.º 23. Atenció al nadó i lactant


Test n.º 24. Atenció al malalt geriàtric


Test n.º 25. Procediments de rentar-se les mans


Test n.º 26. Administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica


Test n.º 27. Administració d’ènemes


Test n.º 28. Manipulació de drenatges i recollida de mostres. Precaucions


Test n.º 29. Preparació per a exploracions i proves diagnòstiques


Test n.º 30. Aplicació de fred i calor


Test n.º 31. Risc i prevenció d’úlceres per decúbit


Test n.º 32. Protocol d’acolliment del malalt


Test n.º 33. Protocol de trasllat del malalt


Test n.º 34. Primers auxilis


Test n.º 35. Reanimació cardiopulmonar


Test n.º 36. Protocol del malalt moribund. Cures post mortem

Cursos para aprobar esta oposición

Precio: Consultar
Modalidad : Distancia. Presencial. Semipresencial.


Precio:
Modalidad : Distancia. Semipresencial.


+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.