Temario Oposiciones QÜESTIONARIS AUXILIARS D´INFERMERIA (TÈCNIC - A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI) D´HOSPITALS INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Usted se encuentra en Oposiciones » Temarios Oposiciones » Temarios Oposiciones INSALUD, Sanidad » Temarios Oposiciones a Auxiliares de Enfermeria de la Conselleria de Sanitat » Temario Oposiciones QÜESTIONARIS AUXILIARS D´INFERMERIA (TÈCNIC - A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI) D´HOSPITALS INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Temario Oposiciones QÜESTIONARIS AUXILIARS D´INFERMERIA (TÈCNIC - A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI) D´HOSPITALS INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
Gastos de envío gratis

TEMARIO OPOSICIONES QÜESTIONARIS AUXILIARS D´INFERMERIA (TÈCNIC - A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI) D´HOSPITALS INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Editorial Adams
294 pág.
Precio: 39,00 € IVA incluido.


ISBN: 9788499432816 (24/06/2010)

• Gastos de envío: GRATIS.
• Formas de pago: contra reembolso, transferencia bancaria y tarjeta de crédito.
• Plazo de entrega: de 1 a 4 días hábiles.
Condiciones generales de compra y devolución
Simulació dels qüestionaris que es trobarà a l´oposició, responent al nou programa

INDICE

Tema 1 La Llei d?ordenació sanitària de Catalunya. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania

Tema 2 L?empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l?Institut Català de la Salut. L?estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les seves institucions hospitalàries. Règim de personal, econòmic i patrimonial. Els Estatuts de l?Institut Català de la Salut. La Xarxa Hospitalària d?Utilització Pública (XHUP)

Tema 3 L?Estatut bàsic de l?empleat públic: objecte i àmbit d?aplicació, codi de conducta dels empleats públics. L?Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: drets i deures, adquisició i actualització de coneixements, retribucions. Drets i deures. II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l?Institut Català de la Salut. La direcció per objectius

Tema 4 Conceptes bàsics sobre la qualitat a les organitzacions. Marc teòric de la qualitat assistencial. La gestió per processos. Tècniques i eines de millora de la qualitat. L?aplicació del model EFQM i de la norma ISO a una institució sanitària.

Tema 5 Ofimàtica. Intranet. Internet. Correu electrònic. La protecció de dades de caràcter personal. Règim jurídic

Tema 6 Llei 311995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d?aplicació i definicions. Avaluació dels riscos i planificació de l?activitat preventiva. Organització de recursos per a les activitats preventives. Els serveis de prevenció; objectius, finalitats i funcions. Riscs específics derivats del lloc de treball

Tema 7 Sistema sanitari. Missió de l?hospital. Tipus d?hospitals. Estructura i funcionament de la unitat d?hospitalització

Tema 8 Concepte de salut i malaltia. Procés d?emmalaltir

Tema 9 Higiene hospitalària. Neteja. Desinfecció i esterilització. Tractament de la roba i eliminació de deixalles

Tema 10 Epidemiologia de les infeccions nosocomials. Cadena epidemiològica. Aïllaments. Precaucions universals

Tema 11 Higiene laboral. Risc professional

Tema 12 Aspectes legals i ètics

Tema 13 La funció de l?auxiliar d?infermeria com a membre de l?equip assistencial de l?àmbit hospitalari

Tema 14 Atenció al malalt en la necessitat d?alimentació. Higiene dels aliments. Tipus de dietes

Tema 15 Atenció al malalt en la necessitat d?eliminació. Vies d?eliminació

Tema 16 Atenció al malalt en la necessitat de mobilització. Canvis posturals

Tema 17 Atenció al malalt en la necessitat d?higiene. Higiene del malalt allitat

Tema 18 Atenció al malalt en la necessitat de comunicació i aprenentatge. Tipus de comunicació. Principis d?educació sanitària. Problemes de salut específics

Tema 19 Atenció al malalt quirúrgic. Preparació preoperatòria i postoperatòria

Tema 20 Atenció al malalt amb patologia infecciosa. Tuberculosi. Hepatitis. Sida

Tema 21 Atenció al malalt amb problemes de salut mental

Tema 22 Atenció al malalt drogodependent

Tema 23 Atenció al nadó i lactant

Tema 24 Atenció al malalt geriàtric

Tema 25 Procediments de rentar-se les mans

Tema 26 Administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica

Tema 27 Administració d?ènemes

Tema 28 Manipulació de drenatges i recollida de mostres. Precaucions

Tema 29 Preparació per a exploracions i proves diagnòstiques

Tema 30 Aplicació de fred i calor

Tema 31 Risc i prevenció d?úlceres per decúbit

Tema 32 Protocol d?acolliment del malalt

Tema 33 Protocol de trasllat del malalt

Tema 34 Primers auxilis

Tema 35 Reanimació cardiopulmonar

Tema 36 Protocol de malalt moribund. Cures post mortemTest Parcial 1 (temes 1 a 6)

Test Parcial 2 (temes 7 a 13)

Test Parcial 3 (temes 14 i 18)

Test Parcial 4 (temes 19 i 24)

Test Parcial 5 (temes 25 a 36)Simulacres d?Examen


Cursos para aprobar esta oposición

Precio: Consultar
Modalidad : Distancia. Presencial. Semipresencial.


Precio:
Modalidad : Distancia. Semipresencial.


+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.