Temario Oposiciones ZELADOR - A INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT TEMARI

Usted se encuentra en Oposiciones » Temarios Oposiciones » Temarios Oposiciones por Regiones » Temarios Oposiciones Cataluña Catalunya » Temario Oposiciones ZELADOR - A INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT TEMARI

Temario Oposiciones ZELADOR - A INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT TEMARI
Gastos de envío gratis

TEMARIO OPOSICIONES ZELADOR - A INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT TEMARI

Editorial CEP
508 pág.
Precio: 42,00 € IVA incluido.


ISBN: 9788499242248 (18/05/2009)

• Gastos de envío: GRATIS.
• Formas de pago: contra reembolso, transferencia bancaria y tarjeta de crédito.
• Plazo de entrega: de 1 a 4 días hábiles.
Condiciones generales de compra y devolución

DESCATALOGADO

El present manual pretén ser un instrument eficaç d´aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d´ingrés a les places vacants de Zelador/a de l´Institut Català de la Salut.

En aquest volum es desenvolupa, de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, la totalitat dels temes recollits en el programa oficial publicat en el DOGC núm. 5369 de 29 d´abril de 2009 .

Elaborats per personal docent especialitzat en aquesta disciplina, contenen:
- Referències a la normativa utilitzada
- Objectius a aconseguir amb l´estudi de cada tema
- Quadres i gràfics explicatius
- Esquemes resums finals que faciliten l´estudi

INDICE

INDICE
I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE L´ESTAT
Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals.

Tema 2
L´organització territorial de l´Estat. Les comunitats autònomes: constitució i competències. Estatut d´Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania.
II. L´EMPRESA PÚBLICA
Tema 3
L´empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l´Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris.
III. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Tema 4
L´estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d´aplicació. Classificació del personal estatutari. Retribucions. Drets i deures.

Tema 5
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condicio de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal.

Tema 6
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari.

Tema 7
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l´Institut Català de la Salut. Sistemes d´incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d´objectius. Polítiques d´ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.

Tema 8
L´estatut basic de l´empleat public. Àmbit d´aplicació. Principis generals. Afectació al règim juridic del personal estatutari dels serveis de salut.
IV. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Tema 9
Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals. Els serveis de prevenció; objectius, finalitats i funcions. Factors de risc específics del lloc de treball. Factors associats a la seguretat: electricitat, incendi i explosió, productes quimics, seguretat vial i equips de treball. Factors associats a la higiene: agents biològics, agents fisics (radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants i soroll), agents quimics (desinfectants, residus, làtex). Factors associats a l´ergonomia: postures de treball, manipulació manual de càrregues, mobilització de malats, treballs d´officina i pantalles de visualització de dades. Factors associats a la psicosociologia.
V. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
Tema 10
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l´atenció sanitària. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 11
Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Terminologia sanitària bàsica. Principals arrels, prefixos i sufixos que componen els termes mèdics i sanitaris.

Tema 12
Primers auxilis. Actuacions en casos d´emergència: incendis. La mobilització i trasllat de malalts. Infeccions nosocomials: què són. Actuacions preventives bàsiques: rentat de mans, utilització de guants d´un sol us, mesures d´higiene durant la mobilització i el trasllat de malalts, aïllament (tipus i precaucions universals), manipulació de mostres biològiques, segregació i eliminació de residus.

Tema 13
Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica. 1. Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l´entorn Word, edició bàsica en Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d´alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pàgina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2. Microsoft Excel, nivell bàsic: l´entorn del programa Excel, cel?les, llibres (crear, guardar i recuperar llibres), rangs, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel?la, format de pàgina i impressió, fulls i llibres, fórmules i funcions, finestres. 3. Navegació per Internet. Correu electronic.

Tema 14
Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora continua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problèmes: el diagrama causa- efecte. L´acreditació del Departament de Salut: concepte. La certificació de qualitat: què és la norma ISO.

Cursos para aprobar esta oposición

Precio: Consultar
Modalidad : Distancia. Presencial. Semipresencial.


Precio:
Modalidad : Distancia. Semipresencial.


+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.