Temario Oposiciones ZELADOR - A INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT TEST

Usted se encuentra en Oposiciones » Temarios Oposiciones » Temarios Oposiciones por Regiones » Temarios Oposiciones Cataluña Catalunya » Temario Oposiciones ZELADOR - A INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT TEST

Temario Oposiciones ZELADOR - A INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT TEST

TEMARIO OPOSICIONES ZELADOR - A INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT TEST

Editorial CEP
190 pág.
Precio: 16,00 € IVA incluido.


ISBN: 9788499242743 (28/05/2009)

• Gastos de envío: se calculan en función de la provincia de entrega y la forma de pago seleccionada antes de finalizar el pedido.
• Formas de pago: contra reembolso, transferencia bancaria y tarjeta de crédito.
• Plazo de entrega: de 1 a 4 días hábiles.
Condiciones generales de compra y devolución

DESCATALOGADO


El present manual pretén ser un instrument eficaç d´aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d´ingrés a les places vacants de Zelador/a de l´Institut Català de la Salut.

Conté qüestionaris de preguntes objectives tipus test amb respostes alternatives, sobre els temes recollits en el programa oficial publicat en el DOGC núm. 5369 de 29 d´abril de 2009.

Elaborats per personal especialitzat, al llarg de les seves pàgines l´opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i la preparació de l´oposició.

INDICE

INDICE
I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE L´ESTAT

Test 1
La Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals.

Test 2
L´organització territorial de l´Estat. Les comunitats autònomes: constitució i competències. Estatut d´Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania.
II. L´EMPRESA PÚBLICA

Test 3
L´empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l´Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris.
III. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Test 4
L´estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d´aplicació. Classificació del personal estatutari. Retribucions. Drets i deures.

Test 5
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condicio de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal.

Test 6
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari.

Test 7
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l´Institut Català de la Salut. Sistemes d´incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d´objectius. Polítiques d´ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.

Test 8
L´estatut basic de l´empleat public. Àmbit d´aplicació. Principis generals. Afectació al règim juridic del personal estatutari dels serveis de salut.
IV. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Test 9
Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals. Els serveis de prevenció; objectius, finalitats i funcions. Factors de risc especifics del lloc de treball. Factors associats a la seguretat: electricitat, incendi i explosió, productes quimics, seguretat vial i equips de treball. Factors associats a la higiene: agents biològics, agents fisics (radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants i soroll), agents quimics (desinfectants, residus, làtex). Factors associats a l´ergonomia: postures de treball, manipulació manual de càrregues, mobilització de malats, treballs d´officina i pantalles de visualització de dades. Factors associats a la psicosociologia.
V. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Test 10
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l´atenció sanitària. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Test 11
Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Terminologia sanitària bàsica. Principals arrels, prefixos i sufixos que componen els termes mèdics i sanitaris.

Test 12
Primers auxilis. Actuacions en casos d´emergència: incendis. La mobilització i trasllat de malalts. Infeccions nosocomials: què són. Actuacions preventives bàsiques: rentat de mans, utilització de guants d´un sol us, mesures d´higiene durant la mobilització i el trasllat de malalts, aïllament (tipus i precaucions universals), manipulació de mostres biològiques, segregació i eliminació de residus.

Test 13
Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica. 1. Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l´entorn Word, edició bàsica en Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d´alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pàgina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2. Microsoft Excel, nivell bàsic: l´entorn del programa Excel, cel?les, llibres (crear, guardar i recuperar llibres), rangs, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel?la, format de pàgina i impressió, fulls i llibres, fórmules i funcions, finestres. 3. Navegació per Internet. Correu electronic.

Test 14
Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora continua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problèmes: el diagrama causa- efecte. L´acreditació del Departament de Salut: concepte. La certificació de qualitat: què és la norma ISO.

Cursos para aprobar esta oposición

Precio: Consultar
Modalidad : Distancia. Presencial. Semipresencial.


Precio:
Modalidad : Distancia. Semipresencial.


+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.